Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, sa suradnicima, obišao je danas lokaciju nekadašnjeg DIOKI-a na kojoj je planirana izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada – sortirnica.

Grad Zagreb otkupio je zemljište od DIOKI d.d. u stečaju na površini od oko 100 000 kvadrata, a u vrijednosti od oko 40 milijuna kuna. Sortirnica otpada je samo jedan stupanj Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske iz 2017. godine, a Grad Zagreb je prvi od većih gradova u Hrvatskoj koji će ispuniti sva tri stupnja iz Plana: Centar za gospodarenje otpadom, Postrojenje za obradu biootpada koje se priprema na području Grada Novske te Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, rekao je gradonačelnik uz apel građanima da podižu svijest o nužnosti odgovornog zbrinjavanja te odvajanja otpada na kućnome pragu.

Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić je istaknula da je iznimno važno postaviti infrastrukturu za odvojeno prikupljanje otpada te educirati građane kako bi Zagreb bio spreman za implementaciju novog sustava. Direktor Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom Igor Zgomba je najavio da je potrebna dokumentacija za izgradnju Postrojena za odvojeno prikupljanje otpada u izradi te da se početak radova može očekivati 2021. godine.  

O gospodarenju otpadom u Zagrebu govorila je i predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban koja je naglasila da će građani do 15. siječnja dobiti spremnike za plastičnu i metalnu ambalažu. 

GOSPODARENJE OTPADOM U ZAGREBU – INFORMACIJA 

Kada govorimo o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom koji je globalni izazov današnjice, govorimo o načinu prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada i odvojeno prikupljenog otpada te o recikliranju i/ili oporabi otpada. Ne smijemo nikako izostaviti sprečavanje nastanka otpada, mijenjanje potrošačkih navika, promišljanja o ambalaži i podizanje svijesti ljudi o otpadu općenito.

PRIKUPLJANJE I ODVOZ MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA

Sukladno Uredbi Vlade koja je u rujnu ove godine doživjela i svoje izmjene, Grad Zagreb je pri kraju implementacije infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu, i to:

 • Svi korisnici u Gradu Zagrebu imaju spremnike za miješani komunalni otpad
 • Za sada 96% korisnika ima spremnike za biootpad, ostatak je u procesu podjele (4 % je još 10.000 korisnika u obiteljskim kućama, to je ostavljeno za kraj jer su njima dodijeljeni komposteri, ali svejedno će dobiti i spremnik od Čistoće jer je to zakonska obveza)
 • Spremnici za plastičnu i metalnu ambalažu (u obliku vrećica) također su podijeljeni za preko 90% korisnika. Do kraja godine svi će dobiti spremnike za plastiku i metalnu ambalažu.
 • Svi kamioni su već opremljeni čitačima čipova tako da će se od 01.02. točno znati kada je koji spremnik ispražnjen i to će se elektronski evidentirati. Spremnici će biti čipirani i povezani sa korisnicima. 

Pored odvajanja na kućnom pragu, korisnici mogu odvojeno prikupljeni otpad odnijeti i na zelene otoke (na 1.000 lokacija po gradu), a također i na 17 reciklažnih dvorišta čije lokacije građani mogu saznati, ako nekima nije poznato, ili na uplatnicama, ili na web stranicama, ili na poziv na besplatni telefon: 072 500 400

Na reciklažna dvorišta se može odnijeti preko 30 vrsta otpada. Kao stimulativnu mjeru,  od 01. veljače 2020. kada se planira implementacija novog sustava u cijelosti, na reciklažnim dvorištima će biti moguće i predati odvojeno prikupljeni otpad te za to dobiti određenu naknadu koja bi umanjila mjesečni račun korisnicima.

Grad Zagreb sa svim aktivnostima nije čekao niti donošenje Uredbe niti njene izmjene. Još prije 5 godina pokrenute su velike nabave vozila i opreme kako bi se takav sustav mogao uspostaviti. Samo za nabavu vozila uloženo je preko 150 milijuna kuna i nabavljena su 174 specijalna vozila za potrebe implementacije sustava, odnosno pražnjenja posuda i odvoza odvojeno prikupljenog otpada i miješanog komunalnog otpada.

Vezano uz nedavne komentare, a to pojedinci i danas tvrde da Grad Zagreb odvaja samo 10% otpada sukladno podacima Ministarstva, svi zaboravljaju objasniti da tu nije uračunat glomazni otpad, a koji po kriterijaima EU ulazi u obračun pa je besmisleno govoriti o postocima ako ne uzmemo sve u obzir. Kada se sve uzme u obzir Grad Zagreb prema zadnjim službenim podacima odvaja oko 34% otpada te uz svu infrastrukturu koja je postavljena i koja se postavlja očekuje se da neće biti problema sa dostizanjem ciljeva odvajanja 50% otpada u zadanom roku (kraj 2020).

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske donesen je 2017. godine i odredio je strateške smjernice za izradu planova gospodarenja otpadom lokalnih jedinica. Grad Zagreb donio je svoj plan gospodarenja otpadom odmah 2018 godine i po tom planu napravljeno je slijedeće:
 

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM 

Centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada.
Lokacija za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba je Resnik.
Za Centar za gospodarenje otpadom proveden je postupak javne nabave za „Usluge izrade studijsko projektne dokumentacije  za potrebe provedbe projekata  Centra za gospodarenje otpadom „Zagreb“ na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije“.
Postupak javne nabave podijeljen je u dvije grupe, te je   lipnju 2019. potpisan je ugovor o javnoj nabavi za Grupu usluga 2, a u rujnu je potpisan  Ugovor  za Grupu usluga 1, ukupna vrijednost usluge izrade dokumentacije iznosi cca 18 milijuna kuna + pdv.
Izrada Studijsko projektne dokumentacije financira se sredstvima EU u 85%-tnom iznosu, za što je potpisan Ugovor o financiranju u srpnju 2018. godine. Isto tako dodatnih 10 % sufinanciraju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, kao i Fond za zaštitu okoliša, ugovori sklopljeni u srpnju i prosincu 2018. godine.

Studijsko projektna dokumentacija koja se radi sadrži:    

 • studije izvedivosti,
 • studije utjecaja na okoliš,
 • idejnog i glavnog projekta centra za gospodarenje otpadom,
 • prijave na financiranje izgradnje (Aplikacijski paket),
 • idejnog i glavnog projekta pretovarnih stanica,
 • natječajne dokumentacije za radove, nadzor i nabavu potrebne opreme za centar za gospodarenje otpadom,
 • natječajne dokumentacije za radove, nadzor i nabavu potrebne opreme za pretovarne stanice. 

Planirani rok za izradu dokumentacije je 24 mjeseca ( glavnina se odnosi na izradu Studije utjecaja na okoliš, koja se mora provoditit kroz sva četiri godišnja doba, a mora je potvrditi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), potom slijedi Projektna prijava za EU financiranje (Aplikacijski paket) sa svim potrebnim popratnim dokumentima za sufinanciranje projekta izgradnje sredstvima EU (10 mjeseci), nakon čega se očekuje objava natječaja za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica, sredina 2022. godine.

Osnovni  dio dokumentacije je Studija izvodljivosti, koja će definirati tehnologiju obrade otpada, kao i sve sastavnice Centra za gospodarenje otpadom, koja mora biti prihvaćena od strane Skupštine Grada Zagreba.

Dokumentacija se izrađuje sukladno terminskom planu. Do sada je izrađena Analiza postojećeg sustava gospodarenja otpadom, te Analiza sastava komunalnog otpada (Poglavlja studije izvedivosti). U siječnju će se početi provoditi geomehanički istražni radovi.


POSTROJENJE ZA OBRADU BIOOTPADA 

Nakon što je Skupština Grada Zagreba odbila predloženu lokaciju iz Prostornog plana Grada Zagreba za izgradnju postrojenja za obradu biootpada – Obreščica u Brezovici, Grad Zagreb putem javnog poziva i iskaza interesa drugih lokalnih jedinica iznašao je alternativno rješenje.
Izgradnja Postrojenja za obradu biootpada priprema se na području Grada Novske. Dana 10.travnja 2019. u Novskoj je potpisan Sporazum o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojenog prikupljenog biootpada između Grada Zagreba, Grada Novske i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom.

U rujnu 2019. godine potpisan je  Ugovor za izradu studijsko projektne dokumentacije u vrijednosti od cca  3,7 milijuna kuna + pdv.

Studijsko projektna dokumentacija sadrži:

 • izradu Studije izvodljivosti
 • izradu idejnog rješenja postrojenja za obradu biootpada,
 • izradu dokumentacije za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš
 • izradu idejnog projekta, ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole za postrojenje za obradu biootpada,
 • izradu glavnog projekata, ishođenje potvrda i građevinske dozvole za postrojenje za obradu biootpada,
 • Izrade izvedbenog projekta i troškovnika za postrojenje za obradu biootpada
 • izradu projektne prijave za EU financiranje sa svim potrebnim popratnim dokumentima za sufinanciranje sredstvima EU.

Planirani rok izrade dokumentacije je 24 mjesecarujan 2021. godine, kada će se objaviti natječaj za izgradnju postrojenja za obradu biootpada

Dokumentacija se izrađuje sukladno terminskom planu. U industrijskoj zoni Grada Novske provedeni su istražni radovi, geodetska mjerenja, određivanje kvalitete zraka, mjerenje buke i geomehanički radovi.


POSTROJENJE ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA –  SORTIRNICA 

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada – sortirnica planira se izgraditi na području društva u stečaju „DIOKI“.
Grad Zagreb otkupio je zemljište od DIOKI d.d. u stečaju površine 96.136 m2 u vrijednosti  36,5 milijuna kuna.
U rujnu 2019. godine  potpisan je Ugovor o javnoj nabavi za izradu Studijsko projektne dokumentacije u vrijednosti od cca 1,9 milijuna kuna + pdv.

Studijsko projektna dokumentacija sadrži:

 • izradu Studije izvodljivosti
 • izradu idejnog rješenja,
 • izradu dokumentacije za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš
 • izradu idejnog projekta, ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole,
 • izrada geodetskih i drugih elaborata za izradu idejnog projekta
 • izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole,
 • izradu izvedbenog projekta s troškovnikom
 • izradu aplikacije za prijavu projekta na EU sufinanciranje 

Planirani rok izrade dokumentacije je 12 mjeseci, rujan 2020. godine, nakon čega će se objaviti natječaj za izgradnju Postrojenja.

Dokumentacija se izrađuje sukladno terminskom planu. Do sada je izrađena Analiza postojećeg stanja gospodarenja odvojeno prikupljenog otpada (Poglavlje Studije izvodljivosti), te su dostavljene tri varijante  tehnološkog  rješenja Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada i dvije varijante Idejnog rješenja cijelog postrojenja. Isto tako napravljen je nacrt Elaborata zaštite okoliša.

Paralelno s time geodetski je snimljena cijela površina s katastrom vodova te je u završnoj izradi glavni projekt uklanjanja postojećih građevina i instalacija s lokacije „DIOKI“.
U siječnju 2020. objavit će se javni natječaja za uklanjanje postojećih građevina i instalacija na predmetnoj lokaciji.

Oba projekta planiraju se prijaviti na EU financiranje temeljem Javnog poziva, kojeg objavljuje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.
Javni poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala objavljen je u  svibnju 2019,. no kako je uvjet za prijavu lokacijska dozvola, projekt će se prijaviti po ishođenju lokacijske dozvole.
Javni poziv za financiranje postrojenja za biootpad objavljen je u ovom mjesecu,  a uvjet za prijavu je građevinska dozvola.

 
PROČISTAČ, MULJ I III. STUPANJ PROČIŠĆAVANJA
OTPADNIH VODA


Potpisivanjem Ugovora o koncesiji, u prosincu 2000., između Grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. za gradnju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba i pripadajuće infrastrukture, konačno se u okviru jednog cjelovitog projekta trajno rješava problem odvodnje i pročišćavanja kanalizacijskih voda grada Zagreba.
Ovaj Projekt predstavlja značajan građevinski zahvat na samo u Republici Hrvatskoj, nego i u europskim razmjerima. Iziskivao je  velika ulaganja, ali je bio nužan u procesu razvoja našega grada. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 313 milijuna eura.

Danas je sasvim jasno kako Zagreb ima jedan od najmodernijih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Europi, kojim se rješava ekološki problem zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanje postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u gradu Zagrebu i na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba.
Više od 12 milijuna kubika otpadnih voda u samo mjesec dana pročisti se na Centralom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Zagrebu (CUPOVZ-u). Nakon završetka izgradnje prvog i drugog stupnja pročišćavanja (mehaničko i biološko pročišćavanje) na redu je i treći stupanj.

Gradska skupština Grada Zagreba je većinom glasova poduprla sporazum vezan za dogradnju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čija je vrijednost procijenjena na 53,7 milijuna eura.

U suradnji s koncesionarom  – Zagrebačkim otpadnim vodama (ZOV), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nadogradit će se na treći stupanj, a time se ispunjavaju direktive EU na što se naša zemlja obavezala. 

Vlada RH je u studenome 2010. donijela Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva koji se odnosi na razdoblje od 2010. do 2023., te prema kojem će područje Dunavskog sliva proglasiti slivom osjetljivog područja zbog eutroficirane delte rijeke Dunav i na čitavom tom području primjenjivati naprednije pročišćavanje s uklanjanjem dušika i fosfora na svim aglomeracijama većim od 10.000 ES (ekvivalent stanovnika).

Drugi stupanj pročišćavanja podrazumijeva obradu komunalnih otpadnih voda postupkom koji obuhvaća biološku obradu sa sekundarnim taloženjem, dok treći stupanj podrazumijeva smanjenje koncentracije suspendirane i organske tvari te ukupnog dušika i ukupnog fosfora ispod maksimalno dozvoljenih vrijednosti (graničnih vrijednosti).
Građevinska dozvola za namjeravani zahvat ishođena je u srpnju 2019. U tijeku su aktivnosti vezane za proširenje važećeg Ugovora o koncesiji. Nakon toga bi se započelo s radovima čija procjena trajanja je oko 18 mjeseci.

Radom Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba nastaje oko 135 tona mulja dnevno.

S obzirom da je izgrađeno privremeno odlagalište mulja na lokaciji Uređaja popunjeno, Grad Zagreb je u studenome 2016. objavio otvoreni postupak javne nabave za preuzimanje i oporabu mulja od obrade urbanih otpadnih voda, u količini od 98.000 tona za razdoblje od dvije godine.

Temeljem sklopljenog Ugovora do 15. prosinca 2019. zbrinuto je sveukupno 94.272,29 tona mulja, odnosno 96,2% od ugovorenih 98.000 tona. Izvozom u Mađarsku zbrinuto je ukupno 90.296,55 tona, odnosno 95,8% od realiziranog.

Za realizaciju je, do kraja 2019., preostalo 3.727,71 tona mulja, odnosno 3,8% od ugovorene količine. Dosadašnji troškovi zbrinjavanja mulja po navedenom Ugovoru i aneksima iznose 48.314.548,63 kuna uključujući PDV.  Grad Zagreb je 29. studenoga 2019. pokrenuo novi otvoreni postupak javne nabave za preuzimanje i oporabu mulja od obrade urbanih otpadnih voda pod istim uvjetima, količinama mulja i procijenjenom vrijednosti nabave. Rok za dostavu i otvaranje ponuda je 2. siječnja 2020.
Osim navedenoga, poduzimaju se i druge aktivnosti s ciljem iznalaženja najpovoljnijeg rješenja za uklanjanje cjelokupne količine mulja koja se nalazi na privremenom odlagalištu na lokaciji CUPOVZ (cca 450.000 t).

U suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, u listopadu 2018. je izrađena Studija tehno-ekonomske analize prihvatljivih postupaka obrade i zbrinjavanja mulja iz Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba, a 26. studenoga 2019. naručena je izrada novelacije studijsko tehno – ekonomske analize prihvatljivih postupaka obrade i zbrinjavanja mulja iz CUPOVZ-a. Rok za izradu je 60 dana.

Rezultati Studije i Novelacije koristit će se kao podloga za pokretanje aktivnosti na izradi studije utjecaja na okoliš zahvata za unapređenje linije obrade mulja na CUPOVZ-u. Raspisivanje natječaja očekuje se u veljači 2019., a izrada studije utjecaja na okoliš do kraja 2020.

Prema raspoloživim informacijama, Hrvatske vode su u fazi izrade Akcijskog plana Republike Hrvatske za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama. Radni nacrt prezentiran je u srpnju 2019., a konačni Plan se očekuje u siječnju 2020.